Yhdistyksen säännöt

3.jpg

 

     

   Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Hyvinkään seutu.  Yhdistyksen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry: seen, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Yhdistyksen toiminta-alueen määrää liiton liittokokous.

 
   Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevia matkailuajoneuvon käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä ja jäsentensä perheitten kesken. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
 
   Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys;


  a)  Pyrkii kehittämään toiminta-alueellaan matkailuajoneuvon turvallista, taloudellista ja           tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta.
  b)  Pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön sopivia matkailuajoneuvoalueita sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin.
  c)  Harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa
  d)  Järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen sekä illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, sekä                                                                          e)  Tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään paikallisella tasolla suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin, yhteisöihin ja yksityisiin

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä, harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
 
   Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää "SF- Caravan". Jos yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää "SF- Caravan" tai ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.
 
   Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä 18 vuotta täyttänyt matkailuvaunun tai matkailuajoneuvon käyttäjä. Yhdistyksen perhejäseneksi voi päästä varsinaisen jäsenen 18 vuotta täyttänyt perheenjäsen ja ulkojäseneksi liiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen. Johtokunta hyväksyy anomuksesta jäseneksi pääsyn.
  Ainaisjäseniä ovat sellaiset varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet 20 vuoden jäsenmaksun kertasuorituksena. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuista.
  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.
 
   Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä ennen sen jäsenkauden alkua, jonka jäsenmaksuvelvoitteista hän haluaa luopua. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.


  Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä menettelyä käyttäen.

 
   Yhdistyksen jäsen, kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta, suorittaa syyskokouksen määräämän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsen- tai ainaismaksun.
 
  8§  Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus. Syys- ja kevätkokouksen kutsuu koolle hallitus.
 

  Syys- ja Kevätkokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen hallituksen määräämässä, yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa julkaistulla ilmoituksella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
 
   Yhdistyksen kokouksissa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä saapuvilla olevalla varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa ulkojäsenillä eikä yhteisöjäsenellä.

  Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa kuitenkin arpa.
 
  10§  Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:


   - Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijat.
   - Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
   - Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
   - Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta seuraavalle vuodelle.
   - Päätetään liittymis- jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta
   - Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista
   - Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin.
   - Valitaan jäsenet mahdollisesti tarvittaviin toimikuntiin.
   - Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat


 Kevätkokouksessa, joka pidetään maalis- toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:


   - Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijat.
   - Esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
   - Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
   - Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat
 
  11§  Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, sekä kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) yleisvarajäsentä. Muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Yleisvarajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä
 
  12§  Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla.
 
  13§  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.
 
  14§  Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain Tilit tarkastaa syyskokouksessa valitut tilintarkastajat, joiden tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kevätkokousta. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.
 
  15§  Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjä ei saa muuttaa ilman liiton hallituksen suostumusta.
 
  16§  Yhdistyksen purkautumisesta, josta on myös kokouskutsun yhteydessä mainittava, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä perättäisessä yhdistyksen kokouksessa. Kummassakin kokouksessa tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista.
 

  Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liitolle, tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle, purkautumisesta päätettäessä viimeisessä kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.